خوره

خوره


مستند خوره به وقایع دی ماه ۹۶ و آنچه در شکل گیری موج خواستههای به حق مردم و علل انحراف آن پرداخته است می پردازد.

لینک کوتاه: https://ekranet.ir/4NB

4.7 (22)